Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De overheid heeft weinig structurele kennis over het aanbesteden van open source software. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van PBLQ dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onlangs presenteerde aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • De Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen is effectief, zo blijkt uit evaluatie van de Europese Commissie. Maar de Commissie ziet ook dat ondersteunende maatregelen de richtlijn verder kunnen versterken.

  Lees meer
 • Die oproep doen ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad, VO-raad en Aedes in een brief aan de Eerste Kamer. De brancheorganisaties in onderwijs, zorg en maatschappelijke opvang vragen de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging niet controversieel te verklaren en zo spoedig mogelijk verder in behandeling te nemen.

  Lees meer
 • De onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, Kamerstukken I, 34 453, nr. A) brengt twee wijzigingen aan in Afdeling 2 van Titel 7.12 BW (hierna: Afdeling 2). In het licht van deze wijzigingen gaat mr. H.P.C.W. Strang in op het toepassingsbereik van de bepalingen van Afdeling 2 en meer specifiek op de vraag of ook verbouwingen aan een woning onder het regime van Afdeling 2 vallen.(1)

  Lees meer
 • Jaarlijks vindt monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats om de voortgang en de effecten van het programma in beeld te brengen. Drie PAS monitoringsrapportages zijn op 17 maart gepubliceerd. Uit de rapportages blijkt dat er actief gewerkt wordt aan natuurherstel en dat het PAS economische activiteiten mogelijk maakt. Een deel van de herstelmaatregelen die nodig zijn om de natuurkwaliteit te behouden, is al in gang gezet.

  Lees meer