Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Afgelopen voorjaar heeft de KNMI scenario’s voor de verandering van het klimaat in Nederland gepresenteerd. We kunnen ons op gaan maken voor extremer weer, met alle gevolgen die dat ook voor onze ruimtelijke planning en vastgoed oplevert. Hoe passen wij ons aan de nieuwe omstandigheden aan? Vastgoedprojecten, doorgaans gestuurd door private partijen, worden vaak gestuurd door financiële korte termijn-optimalisatie. De gevolgen van klimaatverandering en extreem weer spreiden zich uit over een zeer lange termijn en daarom is het voor actoren in vastgoed en ruimtelijke planning soms lastig om daar rekening mee te houden. Het lange termijn risico van klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat zowel publieke als private sectoren hun primaire focus van klimaatmitigatie hebben verlegd naar risicomitigatie, veerkracht en adaptatie. Een recent onderzoek van Jesse Michael Keenan dat hij als dissertatie aan de TU Delft verdedigd heeft laat de conceptuele verbindingen zien die de fysieke en sociale aspecten van adaptatievermogen verenigd en hoe uiteindelijk het lange-termijn adaptatievermogen vormgegeven wordt. Met andere woorden; wat maakt het dat zowel private als publieke actoren in vastgoed en ruimtelijke planning zich aanpassen aan en anticiperen op de veranderende omstandigheden. Keenan beschrijft in zijn onderzoek het door hem onderzochte adaptatievermogen van verschillende actoren in de vastgoedsector in New York City.

  Lees meer
 • De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving.

  Lees meer
 • We werken samen koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat staat in het Deltaprogramma 2017 dat op Prinsjesdag, aan de Tweede Kamer is aangeboden.

  Lees meer
 • In de discussie over bevolkingsdaling en leefbaarheid ligt de nadruk doorgaans op leegte. Leegte die ontstaat als voorzieningen verdwijnen en de leegte die blijft als mensen verhuizen. In haar oratie stelt Bettina Bock naast leegte ook ruimte aan de orde. Ruimte voor vernieuwing en verandering, én ruimte voor nieuwe inzichten die ontstaat als we van perspectief wisselen en nieuwe vragen stellen.

  Lees meer
 • Nederlandse gemeenten werken in navolging van het Rijk aan gezamenlijke inkoopvoorwaarden bij de inkoop van IT, de GIBIT. De kwaliteit en prestaties van IT bij gemeenten moeten daardoor uiteindelijk toenemen. Branchevereniging Nederland ICT is uitgenodigd om input te leveren bij de inkoopvoorwaarden en constateert een aantal knelpunten.

  Lees meer