Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Gemeenten hebben in 2017 op hun grondexploitaties een positief saldo van meer dan € 1 miljard geboekt. Dat is voor het eerst. Wanneer rekening wordt gehouden met inflatie dan was het resultaat van 2006 (plus € 919 miljoen) nog iets hoger. Belangrijk verschil is dat baten en lasten in 2017 veel lager zijn dan toen. Een veel groter deel van de baten is niet nodig om de lasten te dekken. De investeringen van gemeenten in grond en bouw- en woonrijp maken zijn teruggelopen. In alle provincies laten de resultaten van de gemeenten dit positieve saldo zien.

  Lees meer
 • Op 3 mei 2018 zijn de ARBIT-2018, de ARIV-2018 en de ARVODI-2018 vastgesteld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten gelden per 15 mei 2018 en zijn inmiddels ook in het Engels beschikbaar. De oude voorwaarden dateren uit 2016 en zijn herzien naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

  Lees meer
 • Gemeenten passen Open House in de praktijk toe bij inkopen binnen het sociaal domein. Naast (quasi) inbesteden, subsidie en de overheidsopdracht is Open House een instrument voor gemeenten om hun publieke taak te vervullen. PIANOo heeft een handreiking gemaakt waarin Open House als inkoopmethodiek nader wordt toegelicht.

  Lees meer
 • Hoe kan reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij worden opgeleverd? In de nieuwe handreiking van de VNG staan tien tips voor aardgasvrije nieuwbouw.

  Lees meer
 • De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 25 juli 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent de zorgplicht van gemeentes bij peilhoogtes in het bouwplan. De vraag is of vaststelling van de peilhoogte feitelijk handelen betreft en of, in het verlengde daarvan een zorgplicht op de gemeente rust om met de belangen van bewoners rekening te houden. In deze bijdrage gaat mr. Jacco Karens op de uitspraak in.

  Lees meer