Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De markttoets voor investeringen van woningcorporaties wordt vereenvoudigd. Zij kunnen dan gemakkelijker middenhuurwoningen bouwen in wijken waar dat nodig is. Verder wordt expliciet vastgelegd dat gemeenten in lokale verordeningen middenhuurwoningen kunnen bestempelen als schaars. Gemeenten kunnen dan sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of bepaalde beroepsgroepen zoals onderwijzers of agenten. Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De minister geeft daarmee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord.

  Lees meer
 • Een partij die verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaatsen. Minister Ollongren gaat dat bij wet regelen. Ze geeft daarmee gehoor aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2016. Na het hijsongeval in Alphen aan den Rijn velde die een vernietigend oordeel over de risicobeheersing bij bouwprojecten.

  Lees meer
 • Het is even rustig geweest aan het front van de Omgevingswet maar zo net voor de zomervakantie is daar verandering in gekomen. De Ministerraad heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en deze aan de Kamer aangeboden. Tegelijkertijd zijn de vier AMvB’s (Bal, Bkl, Bbl en Ob) goed bevonden. Deze zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. De AMvB’s en de Invoeringswet zijn uitermate belangrijke bouwstenen van het nieuwe systeem van de Omgevingswet, en het spreekt voor zich dat iedere professional zich daar grondig in zal dienen te verdiepen. Net als bij eerdere, succesvolle congressen over de Omgevingswet wordt u tijdens het Congres Omgevingswet: de laatste stand van zakenop vrijdag 2 november aanstaande weer helemaal bijgepraat over de recente wijzigingen.

  Lees meer
 • Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. De extremen van het weer kunnen in ons laaggelegen land grote effecten hebben. Tegelijkertijd kunnen nieuwe ontwikkelingen zoals de zeespiegelstijging en de bodemdaling de opgaven van het Deltaprogramma vergroten. Om onze delta veilig en leefbaar te houden moeten we voortvarend verder blijven werken aan het Deltaprogramma en tegelijkertijd adaptief inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Het nakomen van de Parijse klimaatafspraken is daarbij van groot belang.

  Lees meer
 • Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Duitse Landgerichten en Oberlandesgerichten(2) verplicht tot het vormen van een resp. Baukammer en Bausenat.(3) De gedachte is, dat specialisatie de kwaliteit van de rechtspraak ten goede zal komen.(4) Dit is aanleiding voor prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis weer eens stil te staan tussen de keus, waarvoor (meestal) opdrachtgevers staan bij het bepalen van de inhoud van de administratieve voorwaarden van bouwcontracten: worden geschillen voorgelegd aan de rechter of aan arbitrage in welk laatste geval men in het algemeen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) zal denken.

  Lees meer