Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid start toch een eigen onderzoek naar de instorting van de parkeergarage bij luchthaven Eindhoven. De OVV was wel eerder een verkennend onderzoek gestart en keek vanaf het begin mee over de schouders van de onderzoekers van aannemer BAM, Bureau Hageman en TNO. Nu is er dan toch besloten om een eigen onderzoek te starten. Het kan volgens een woordvoerder zomaar een jaar duren voordat de Raad haar eindrapport presenteert.

  Lees meer
 • De Raad voor de Leefomgeving heeft op 22 juni jl. een rapport gepresenteerd over grondbeleidsinstrumenten in de Aanvullingswet grondeigendom. De Raad heeft bezien of de instrumenten voldoende houvast bieden voor de verschillende transitieopgaven van de komende tijd in het fysieke domein en waar de wetgeving nog wat bijgeschaafd moet worden. Daartoe zijn in dit rapport een aantal concrete aanbevelingen gegeven.

  Lees meer
 • In onderstaande redactionele bijdrage bespreekt prof. dr. ir. A.G. Bregman een zeer recente uitspraak van de Afdeling waarin met name het bieden van inzichten aan de financiële en economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan aan de orde komen.

  Lees meer
 • De doelstelling van 6000 MW wind op land in 2020 is binnen bereik ondanks de knelpunten die sommige provincies ervaren. Dit schrijft Minister Kamp in de Kamerbrief die vandaag mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu samen met de Windmonitor 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Windmonitor is opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per project inzicht in de stand van zaken van de windparken op land die in Nederland gerealiseerd worden tot 2020.

  Lees meer
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvA heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU betreffende het Programma Aanpak Stikstof. Hoe verhoudt het PAS zich tot de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 6 Habitatrichtlijn? Het antwoord uit Europa zal op zich laten wachten. Op duiding van de vragen en een uiteenzetting van het PAS hoeft niet zo lang te wachten. Op 28 september 2017 wordt u grondig voorgelicht over het PAS en wat de vragen gesteld aan het Hof inhouden.

  Lees meer