Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd.

  Lees meer
 • De Omgevingswet regelt het beheer van natuurlijk kapitaal niet expliciet. Wel biedt de Omgevingswet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal. Decentrale overheden zouden doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen het beste in de omgevingsvisie kunnen opnemen, aldus het RIVM.

  Lees meer
 • Op 28 maart 2017 presenteerde de Taskforce Bouwagenda de Bouwagenda: bouwen aan de kwaliteit van leven. Dit op verzoek van de ‘bouwministers’ Kamp en Schultz van Haegen.(1) Het doel van de agenda is om een antwoord van de bouwsector te vinden op de grote uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering en uitputting van de grondstoffen. Bijna 40% van ons energieverbruik gaat op aan de verwarming van gebouwen en woningen.(2) Uit onder meer publicaties van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat, indien alle woningen in Nederland worden aangepast naar een C-label, nagenoeg de gehele doelstelling van het Energieakkoord wordt behaald: een besparing van 100 petajoule. De benodigde investering: 28 miljard euro.(3) Een serieuze kwestie, die de deelnemers aan de Bouwagenda serieus hebben opgepakt. In deze bijdrage bespreekt mr. T.E. Hovius onder meer een paar van de voorstellen tot aanpassing van regelgeving en wetgeving uit de Bouwagenda.

  Lees meer
 • Minister Kamp van Economische zaken heeft vandaag aangekondigd de gaswinning in Groningen verder te verlagen. Hij zet de voorbereidingen in gang om per eerstvolgende gasjaar, dat start op 1 oktober 2017, het productieplafond met 10 procent te verlagen. De bewindsman heeft hiertoe besloten na ontvangst van advies van de onafhankelijke toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningse gasveld.

  Lees meer
 • Bij bouwprojecten speelt de kwaliteit van de bodem een belangrijke rol. Bodemverontreiniging kan milieurisico’s alsook financiële risico’s met zich meebrengen. Eenmaal geconstateerde bodemverontreiniging moet op een goede manier worden aangepakt, omdat er anders praktische en juridische problemen kunnen ontstaan. Moet er wel of juist niet worden gesaneerd? Welke besluiten moeten wanneer genomen worden, bijvoorbeeld bij historische verontreinigingen? Wie is aansprakelijk voor de kosten van de sanering? Geldt hetzelfde bij historische en nieuwe verontreinigingen? Kan langs contractuele weg verhaal gehaald worden op de vorige eigenaar? Wat is de beste manier om afspraken te maken over bodemverontreiniging en aansprakelijkheid? Inzicht in wet- en regelgeving over bodemverontreiniging is noodzakelijk. Thans biedt vooral de Wet bodembescherming het wettelijk kader.

  Lees meer