Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Als gevolg van wijziging van artikel 10 Gaswet worden sinds 1 juli 2018 nieuwbouwwoningen in beginsel niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten. Nu is bepaald dat de aansluitplicht voor kleinverbruikers (artikel 10 lid 6 Gaswet) niet van toepassing is bij nieuwbouw en in gevallen er in het gebied een warmtenet of andere energie-infrastructuur aanwezig is (artikel 10 lid 7 Gaswet). Enkel als een gebied aangewezen wordt door het College van B&W kan nieuwbouw alsnog aangesloten worden op een distributienet voor aardgas. Wat als nieuwbouw kwalificeert is op het oog eenvoudig, maar kan in de praktijk, bijvoorbeeld bij herontwikkeling en renovatie van bestaande gebouwen vragen doen rijzen.

  Lees meer
 • In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route die daar toe leidt is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Warm aanbevolen’ dat op 13 december 2018 in ontvangst is genomen door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De raad doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen.

  Lees meer
 • In deze bijdrage van mr. N. van Wijk - van Gilst een kort overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de klimaatwet. Op 30 november stuurde Minister Wiebes (van Economische Zaken en Klimaat) een brief naar de Tweede Kamer met daarin de kabinetsappreciatie met betrekking tot de initiatief Klimaatwet en vervolgens werd op 6 november de Klimaatwet besproken in de Tweede kamer.

  Lees meer
 • In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. De werkgelegenheid in de hernieuwbare energie en energiebesparing stijgt onafgebroken sinds 2008, met enkel een kleine terugval in 2011. De werkgelegenheid in de conventionele energie groeide vanaf 2008 gestaag tot 2014, waarna zij terugviel tot het niveau van 2008. In 2017 waren er omgerekend 64 duizend voltijdbanen verbonden aan conventionele energie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

  Lees meer
 • Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land. Programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de publicatie in ontvangst.

  Lees meer