Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Minister Kamp (EZ) informeerde zeer recent de Tweede Kamer over de ambities in de bouwsector. Om de grote maatschappelijke ambities binnen de financiële randvoorwaarden te kunnen realiseren, moet de bouwsector een kwaliteitssprong én een schaalsprong maken. De kwaliteitssprong moet leiden tot een hoger maatschappelijk rendement op de investeringen: duurzaam, circulair en met een hogere klanttevredenheid. De schaalsprong moet leiden tot het grootschalig toepassen van nieuwe technieken en concepten: van pilots naar (investerings-)programma’s.

  Lees meer
 • ​In de afgelopen periode heeft tussen Rijk, provincies en gemeenten een ingrijpende herschikking plaatsgevonden van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het sociale domein heeft de decentralisatie haar beslag gekregen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. In het fysieke domein is dit nog gaande, met een Omgevingswet die nog in werking moet treden. De veranderingen zijn dermate ingrijpend dat zij tijd nodig hebben om verwezenlijkt te kunnen worden. De doorontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen is belangrijk om de doelstellingen te behalen die met de decentralisaties zijn beoogd. De dringende behoefte aan voortgezette aandacht en nadere maatregelen vormt de achtergrond voor het motto van deze beschouwing: En nu verder!

  Lees meer
 • In een uitspraak van 16 november jl. oordeelt de Afdeling over een verzoek tot nadeelcompensatie als gevolg van het plaatsen van een geluidscherm langs Rijksweg A7. Appellant stelt zich op het standpunt dat het oprichten van het geluidscherm aangemerkt kan worden als een uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak door de Minister. De Minister heeft het verzoek echter naar de gemeenten doorgestuurd omdat het geluidscherm op basis van gemeentelijke besluiten zou zijn opgericht. Deze uitspraak wordt hieronder besproken door mr. J.J. Karens.

  Lees meer
 • Opdrachtgevers misbruiken hun machtspositie door massaal af te wijken van de spelregels van de UAV-gc. Het grootschalig 'geknutsel' doorbreekt de balans van de evenwichtige mix. 'Juristen spelen een veel te grote rol. Ze creëren nu meer problemen dan dat ze die oplossen', zegt advocaat Rob Bleeker van Rozemond Advocaten. Samen met Bert van der Zijpp en Pim Herber schreef hij een boek over de UAV-GC 2005, waarmee nu tien jaar ervaring is opgedaan. De juristen lichten de problemen met geïntegreerde contracten toe tijdens een symposium op 1 december in het Maritiem museum in Rotterdam, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Rozemond Advocaten.

  Lees meer
 • Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar € 6 miljard beschikbaar via de regeling SDE+. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. Met het energieakkoord heeft het kabinet een belangrijk stap gezet in de energietransitie. Met het energierapport, de energiedialoog en straks de energieagenda, laat het kabinet zien dat het ook voor de toekomst met verschillende partijen blijft werken aan vermindering van de uitstoot van CO2.

  Lees meer