Activiteiten

VBR-A – Save the date voor bezoek aan project Ruimte voor de Rivier in Nijmegen op 11 juni 2019

Op 11 juni van dit jaar organiseert de Commissie Jong en Vernieuwing van de VBR-A een bezoek aan het project Ruimte voor de Rivier in Nijmegen.
De bijeenkomst begint rond het middaguur op een nader te bepalen locatie, met een lezing van Rijkswaterstaat en de Gemeente Nijmegen over de wijze waarop dit complexe project tot stand is gebracht. Daarbij komen meerdere juridische aspecten aan bod; van planologie tot aanbesteding, contracteren en de uitvoering.
Aansluitend zal het gebied per boot worden verkend, in aanwezigheid van oud-journalist van De Gelderlander Rob Jaspers, die een beeldende toelichting zal geven op de gebiedsontwikkeling.
De dag wordt vanzelfsprekend afgesloten met een borrel.

Nadere details over tijd en locaties volgen.

VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht

Datum: 11 april 2019
Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 11 april 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht te organiseren. Tijdens deze dag wordt u in één dag helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze Actualiteitendag is Jaap Hoekstra, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hij is betrokken (geweest) bij alle drie de verenigingen

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.


VBR-A ledenvergadering: Omgevingsveiligheid 

Datum: 14 november 2018
Locatie: De Grolsch Veste te Enschede

Het inhoudelijk deel van de jaarvergadering sluit aan op recente ontwikkelingen op het gebied van arbeids(on)veiligheid én omgevings(on)veiligheid van gerealiseerde projecten. Enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren:

  • dinsdag 18 september j.l. stortte een deel van een parkeergarage in Wormerveer in;
  • in april 2018 vindt een hijsongeval plaats in Krimpen aan den IJssel : 2 kranen die omvallen bij het laden van een brugdeel op een ponton;
  • op 26 mei 2016 wordt een steiger door een bouwkraan geraakt bij werkzaamheden aan het voormalige VROM-gebouw in Den Haag met dodelijk gevolg;
  • in juni 2016 bij het feestelijk slaan van de eerste paal (Zeeburgereiland) valt de heistelling om met dodelijk gevolg;
  • op 7 juli 2011 stort tijdens de werkzaamheden het dak van de Grolsch Veste in met dodelijk gevolg.

Dit is slechts een beperkte greep uit een grote reeks ongevallen.

Naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft minister Ollongren aan het IBR om een onderzoek gevraagd naar aanpassingen in de branchevoorwaarden DNR, UAV en UAV-GC. Op 12 juli jl. is dat rapport door het IBR uitgebracht. Aansluitend op dit rapport heeft de minister bij brief van 3 september jl. aan de Tweede Kamer bericht de bouwregelgeving in lijn met dit rapport te zullen aanpassen. 

De vraag is of deze civielrechtelijke aanvullingen een adequate remedie kunnen vormen. Sommigen menen dat er een (onafhankelijke) toezichthouder nodig is maar op basis van welke (publiekrechtelijke?) wetgeving. Daarover gaan we het in de jaarvergadering hebben met als inleiders:

  • Mr. Bas van Schouwenburg (Dentons Boekel) bespreekt de aspecten van veiligheid en constructieve risico’s vanuit de huidige contractuele (gangbare) situatie;
  • Prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis spreekt over de voorstellen in haar rapport (IBR rapport van 12 juli 2018) aan de minister tot aanscherping van de contractuele aansprakelijkheid van ontwerpers en uitvoerende partijen door (dwingend op te leggen?) nieuwe bepalingen in de DNR, UAV en UAV-GC; daarbij komt de vraag op of dit een effectieve remedie vormt tegen de versnippering van aansprakelijkheden tussen diverse bij een bouwproject betrokken partijen en het volgens de OVV verwerpelijke gedrag van naar elkaar wijzende partijen; kan dat met aanscherping van aansprakelijkheid worden voorkomen;
  • Mr. André Ubink (Ubink Rijs Advocaten) als juridisch adviseur van VM Constructeurs zal ingaan op de achtergronden en gevolgen van die instorting, op de lijnen die de OVV als aanbeveling heeft uitgezet richting de bouwwereld en hij zal een aantal stellingen poneren als opmaat naar een discussie onder de deelnemers over de vraag langs welke lijnen een oplossing ter borging van de constructieve veiligheid vorm zou moeten krijgen.
Leden van de VBR-A aanschouwen het deel van de tribune dat in 2011 deels instortte.

Stukken voor het huishoudelijke deel van de jaarvergadering van 14 november 2018.


VBR-A bijeenkomst: Het bouwrecht van morgen (incl. excursie)

Maandagmiddag 16 april 2018

I’m just trying to think about the future and not be sad”, aldus Elon Musk tijdens zijn TED Interview in 2017, waarin hij onder meer zijn plannen ontvouwde voor het aanleggen van tunnels onder Los Angeles om zo een einde te maken aan de files in de stad.  Musk is een groot inspirator voor innovatie en verduurzaming - onder meer in de bouw. Er is volgens Musk geen ontkomen aan: we moeten wel verduurzamen. Ook in Nederland stijgt het aantal duurzame bouwprojecten en neemt de nadruk op circulariteit, ook in het juridische domein, toe.


In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Commissie Jong en Vernieuwing van de VBR-A in het circulaire paviljoen CIRCL van ABN AMRO een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Het bouwrecht van morgen’.

Door vier deskundige inleiders werd het onderwerp van verschillende kanten belicht. De opening werd verzorgd door mr. A.A. Jurgens-Boot, die een inleiding hield over Well Building Standard certificeringen en de aanbestedingsaspecten van circulair bouwen. Mr. A.M. Klijn ging in op de publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen, in het bijzonder het materialen paspoort. Mr. A.Z.R. Koning nam de aanwezigen mee in een presentatie over de MilieuPrestatie Gebouwen in het Bouwbesluit. Tot slot ging ing. E.P.W. van Baar in op de aanbesteding, contractering en technische aspecten van het circulaire paviljoen van ABN AMRO.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding en borrel in CIRCL.


Slotbijeenkomst Masterclass Bouwrecht

Maandag 29 januari 2018

Op 29 januari 2018 vond de afsluiting van het 5e curriculum van de Masterclass Bouwrecht aan de Universiteit van Utrecht plaats. De deelnemers waren verdeeld in groepjes die ieder een partij vertegenwoordigden in een geschil. Na afloop werd door mr. W.M.J.M. Heijltjes namens het bestuur van de VBR-A een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Bouwrecht uitgereikt aan Thomas Dammingh, de winnaar van deze praktijksimulatie.

 


VBR-A Ledenvergadering: Bouwen en kwaliteitsborging blijft klemmen

Maandagmiddag 30 oktober 2017
Overig | € 0,00 excl. BTW

De stemming over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is op 11 juli 2017 door de Eerste Kamer uitgesteld, maar het wetsvoorstel is allerminst uit beeld!
Het is goed mogelijk dat de wet op 1 januari 2019 in werking treedt. Dat betekent dat er voor de bouwpraktijk meer tijd is om zich op deze wet voor te bereiden. En dat is nodig!
Het is ook mogelijk dat het wetsvoorstel nog eens goed tegen het licht wordt gehouden en er een gewijzigd voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Ondertussen wordt er verder gebouwd in Nederland en dient de kwaliteit van gebouwen geborgd te zijn. De problemen liggen nog steeds volop op tafel.
Deze middag gaan drie deskundige inleiders in op de voetangels en -klemmen van het huidige wetsvoorstel. Ook de  gewetensvraag of de Wet kwaliteitsborging nodig is omdat het huidige systeem reeds voldoende waarborgen biedt, komt aan de orde. Genoeg stof voor een levendige discussie die u als lid van de VBR-A zeker niet mag missen! 
Het inhoudelijk deel van de vergadering en de discussie staat onder bezielende en deskundige leiding van Ingrid Koenen (verslaggever Cobouw).

Voorafgaand aan het inhoudelijk deel zal de ALV plaatsvinden. U kunt de stukken t.b.v. de ALV via onderstaande links downloaden:


VBR-A geeft nieuwe energie - Bezoek windmolenpark 28 september 2017

 

Vereniging 2.0
Enige tijd geleden heeft het bestuur van de VBR-A de ‘Commissie Jong en Vernieuwing’ in het leven geroepen. Deze Commissie heeft zich tot doel gesteld nieuwe energie te geven aan de vereniging. Als zodanig is gekozen voor een nieuwe opzet voor VBR-A bijeenkomsten. De komende tijd zullen daarnaast ook andere ideeën worden uitgewerkt, waarover wij u later zullen berichten.

Om de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten en de onderlinge verbondenheid verder te stimuleren zullen jaarlijks een viertal interactieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten zullen actuele onderwerpen worden besproken op zowel het gebied van bestuurs- als privaatrecht. De bijeenkomsten zullen zoveel als mogelijk op locatie plaatsvinden bij aansprekende projecten, verspreid over het land.

Bezoek windmolenpark 28 september 2017
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst geven wij u nieuwe energie tijdens een bezoek aan een windmolenpark in het IJsselmeer, voorafgegaan door een bezoek aan het grootste stoomgemaal ter wereld.

Wij zien u graag op 28 september a.s. en wensen u een goede vakantie!

Met vriendelijke groet,
VBR-A


VBR-A Lustrumbijeenkomst

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten bestaat dit jaar alweer twintig jaar. Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot 546. Daarmee zijn wij een specialistenvereniging van betekenis. Om dit lustrum te vieren nodigt het Bestuur van de VBR-A u uit voor een feestelijke ledenbijeenkomst, inclusief borrel en diner. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 8 juni 2017 bij Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10H te Amsterdam-Noord.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.45 – 15.15 uur       Verzamelen bij Hotel de Goudfazant
15.15 – 17.15 uur        Boottocht langs onder meer het IJDok met een toelichting over het gebied
17.15 – 18.15 uur        Borrel (bij goed weer buiten) met een presentatie van de Commissie Jong en Vernieuwing
18.15 – 22.30 uur        Diner

De boot vertrekt om 15.15 uur bij Hotel de Goudfazant, indien u te laat komt kunt u helaas niet meer mee. Degenen die niet deelnemen aan de boottocht zijn welkom om 17.15 uur bij Hotel de Goudfazant.


VBR-A ledenvergadering

Op donderdagmiddag 17 november 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden ten kantore van CMS Derks Star Busmann te Utrecht.

Inhoudelijk onderdeel van de middag was: "Het veranderde bouwperspectief. Gebiedsontwikkeling is terug!"
De inleidingen werden verzorgd door mr. T.E.P.A. Lam en prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw. 

Het concept-verslag van de ALV kunt u hier downloaden: Concept-verslag ALV VBR-A 17 november 2016. Dit verslag zal in de eerstvolgende ALV van de VBR-A door de leden worden vastgesteld.

Vergaderstukken t.b.v. de ALV:


VBR-A/IBR Studiereis Madrid (22-26 september 2014)

Na het succes van de studiereis in 2012 naar Berlijn, hebben wij - in samenwerking met het IBR - dit jaar wederom een buitenlandse studiereis kunnen organiseren voor onze leden. Deelnemers aan de VBR-A Studiereis 2014 (Madrid)Dit jaar bezochten wij met 17 deelnemers het prachtige Madrid. Een stad met een rijk industrieel verleden waar spraakmakende vastgoedprojecten worden gerealiseerd. Tijdens ons verblijf in Madrid hebben wij enkele interessante projecten bezocht en genoten van de bruisende cultuur van de stad.

Het onderwijsprogramma werd verzorgd door de Staatsraden prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels en prof. mr. B.J. Ettekoven en de advocaten mr. A.G.J. van Wassenaer en mr. R.G.T. Bleeker. Het onderwijs was weer van een zeer hoog niveau en er was zeer veel gelegenheid tot kennisuitwisseling.

Naast het onderwijsaspect (16 PO-punten!) was de studiereis bovenal ook zeer gezellig en heeft bijgedragen aan het versterken van de onderlinge band. Het ligt in de lijn van de verwachting dat over twee jaar er weer een studiereis zal worden georganiseerd.


VBR-A/IBR Studiereis Berlijn (16-20 april 2012)

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) heeft het initiatief genomen om voor haar leden een studiereis te organiseren waarbij onderwijs op hoog niveau wordt gecombineerd met een interessant reisdoel. Deze reis is georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht (IBR) waarmee ook wordt samengewerkt in het kader van de bekende cursussen inzake het privaatrechtelijk bouwrecht en het publiekrechtelijk bouwrecht. Het IBR is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende instelling tot het toekennen van PE-punten.

De eerste studiereis was een succes.


Kwartaalvergaderingen

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten werkt nauw samen met de Vereniging voor Bouwrecht. Kwartaalvergaderingen worden veelal gezamenlijk georganiseerd. Het actuele programma van beide verenigingen is te raadplegen op de site van het Instituut voor Bouwrecht: www.ibr.nl/agenda.


Cursus privaatrechtelijk bouwrecht en omgevingsrecht

Beide meerdaagse cursussen worden jaarlijks herhaald en hebben, gezien de naderhand gehouden evaluaties, een zeer goede naam verworven.
De cursus privaatrechtelijk bouwrecht vindt ieder jaar plaats in het voorjaar en de cursus omgevinsrecht in het najaar. De cursussen worden gegeven door een groot aantal gerenommeerde bouwrechtspecialisten.

Voor meer informatie over beide cursussen verwijzen wij naar de website van het Instituut voor Bouwrecht:www.ibr.nl/agenda.