Privacy statement

1. Privacy

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) hecht veel waarde aan uw privacy. Deze verklaring ziet op het verwerken van persoonsgegevens van haar leden. Deze privacyverklaring geeft weer hoe het VBR-A uw persoonsgegevens verkrijgt, voor welke doeleinden VBR-A deze gebruikt en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie VBR-A persoonsgegevens verwerkt, te weten de leden van VBR.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

VBR-A verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf. U verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan VBR.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor het lidmaatschap beheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld door informatieve e-mails en papieren folders. Deelname aan onze digitale nieuwsbrieven en folders is gratis en vrijblijvend. VBR-A verwerkt uw persoonsgegevens tevens ter verbetering van onze website en social media sharing.
VBR-A verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

  • het uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene(n);
  • uw toestemming;
  • het gerechtvaardigd belang van VBR-A om u nieuwsbrieven, white papers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die VBR-A verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en op de online ledenlijst
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen. Het zakelijke adres wordt ook gebruikt voor de online ledenlijst
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef en op de online ledenlijst
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen alsmede voor de online ledenlijst
Telefoonnummer, mobiele nummer, faxnummer Om contact met u op te kunnen nemen en op de online ledenlijst
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op de deelnemerslijst en eventueel uw badge op te kunnen nemen alsmede voor de online ledenlijst
Interessegebieden (voor zover opgegeven) Om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt alsmede voor de online ledenlijst
(Eerdere) Nieuwsbrieven, white papers en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Dieetwensen* Om het menu aan te passen dat we aanbieden tijdens onze evenementen. Deze informatie wordt meteen na het beëindigen van het evenement verwijderd
Contactgegevens van uw secretariaat Om contact met u op te kunnen nemen
Opt-in/opt-out Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van VBR-A heeft opgegeven.

4. Bewaartermijn

Na een bepaalde periode na het beëindigen van het lidmaatschap wist VBR-A persoonsgegevens die zij heeft verwerkt (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van VBR-A ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht VBR-A te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het secretariaat van VBR-A, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@vbra.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

VBR-A deelt uw persoonsgegevens niet met derden alleen in het geval dat dit nodig is voor het kunnen verstrekken van diensten door VBR-A. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

VBR-A heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

VBR-A behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.vbra.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot VBR-A, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@vbra.nl.

Den Haag, 24 mei 2018